Jeugdbeleidsplan 2021-2026

JEUGDBELEIDSPLAN (vastgesteld in de ledenvergadering van 29-03-2022)

 

2021-2026

 

 “ Samen zorgen we voor (spel)plezier en ontwikkeling”

 

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Globale visie jeugdopleiding
3. Speelvisie
4. De vier pijlers van het jeugdbeleid
4.1 De rol van het bestuur
4.1.1 Taken en bevoegdheden afdeling
4.2 De rol van de trainers en coaches
4.3 De rol van ouders 
5. Leeftijdskenmerken, karakteristieken en focuspunten jeugd 
5.1 Leeftijdsindeling
5.2 Focuspunten per leeftijdscategorie
5.2.1. Kabouters en F-jeugd 
5.2.2. E-jeugd 
5.2.3. D-jeugd
5.2.4. C-jeugd 
5.2.5. B-jeugd 
5.2.6. A-jeugd
6. Overige zaken
6.1 Teamindeling 
6.2 Trainingen
6.3 Externe scholing 
6.4 Spelregelkennis en respect voor de scheidsrechter 
6.5 Ontwikkelmogelijkheden voor trainers en coaches

 

1. Inleiding

Voor je ligt het jeugdplan van SV VOS. Dit plan beschrijft in grote lijnen hoe wij onze jeugdleden willen begeleiden en opleiden. Tevens wordt hierin de rol beschreven van de trainers en coaches, de ouders, de technische commissie en het bestuur. Ook is dit jeugdplan opgesteld om de kwaliteit van de afdeling jeugd te behouden, verder te ontwikkelen en vorm te geven.

Het beleidsplan dient als leidraad voor het besturen en organiseren van de afdeling jeugd. Door middel van dit beleidsplan willen het bestuur en de technische commissie een duidelijke visie en handvatten geven aan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de (technische) ontwikkeling van de speelsters.

Hiermee proberen wij een eenduidige visie van de opleidingsdoelen en de speelwijze binnen de jeugd uit te dragen. Met medewerking van huidige en toekomstige trainers, coaches en andere kaderleden wordt het beleidsplan uitgevoerd en gewaarborgd. Uiteraard kan het beleidsplan waar nodig aangepast worden. Het bestuur zal hier in samenwerking met de technische commissie als ook de trainers en coaches zorg voor dragen.

Het allerbelangrijkste is dat onze jeugdleden bezig zijn met sport en met plezier handballen. Daarnaast willen wij graag dat jeugdleden zich op individueel niveau ontwikkelen en dat de maximale kwaliteiten uit de spelers worden gehaald. Uiteraard geldt dit ook op teamniveau. Tevens is de doelstelling om de verschillende jeugdteams beter op elkaar aan te laten sluiten en dus tot een doorgaande opbouw van handbalkwaliteiten te komen vanaf de F-jeugd tot in de A-jeugd, indien mogelijk.

Afhankelijk van de kwaliteiten van een team en/of een individu kan worden besloten om de ontwikkeling/opbouw sneller of langzaam te laten gaan. Zoals bekend hebben kinderen periodes van vooruitgang als periodes van stilstand, dit is inherent aan de groei die zij doormaken van kind naar volwassenen.

Uiteraard is ook het doel om de jeugd beter te laten aansluiten bij de seniorenteams, wat ook ten goede komt aan de kwaliteit en het niveau van deze teams.

 

2. Globale visie jeugdopleiding

De jeugdafdeling van SV VOS kenmerkt zich als een omgeving waar in iedere speelster zich kan ontwikkelen in het handbalspel op zijn of haar eigen niveau. De focus ligt met name op het spelplezier en het plezier binnen het team, maar ook de ontwikkeling van de speelster staat centraal. De aandacht ligt niet alleen bij speelsters die op een hoger niveau willen spelen/doorgroeien, maar ook bij diegenen die puur recreatief handballen.

Zoals gezegd, ligt de focus op de ontwikkeling van de speelster. De ontwikkeling van het team als geheel ligt hier in het verlengde van. Hierdoor is het behalen van een kampioenschap niet het hoogste doel, het opleiden van de speelsters en het (spel)plezier daarentegen wel. Keuzes die door een coach, trainer of het bestuur gemaakt worden gedurende het seizoen staan ook in het teken van deze visie.

Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat door het geringe aantal jeugdleden en het ontbreken van bepaalde teams op bepaalde niveaus wij niet altijd kunnen door selecteren en met grote niveauverschillen binnen teams te maken hebben. Wij proberen hierdoor de focuspunten niet uit het oog te verliezen en iedere speelster naar wensen en behoeften op te leiden.

De basis voor deze visie wordt gelegd door iedere betrokkene bij SV VOS. Van iedere betrokkene verwachten wij dat hij of zij acceptabel gedrag vertoont tijdens trainingen en wedstrijden. Regels binnen het handbalspel en regels van trainers, coaches en de vereniging moeten worden geaccepteerd en nageleefd.

 

3. Speelvisie

SV VOS houdt zich aan de speelvisie zoals deze door het NHV is neergelegd in de speelregels jeugdhandbal. Deze zijn via de volgende weblink terug te vinden: https://www.handbal.nl/spelregels-jeugdhandbal/

De rode draad is: een snel en dynamisch handbalspel waarbij snel wordt omgeschakeld, het initiatief bij ons ligt om de bal te veroveren en iedere speelster doelgericht en technisch onderlegd is.

 

4. De vier pijlers van het jeugdbeleid

Het jeugdplan heef niet voor niets deze slogan: “Samen zorgen we voor (spel)plezier en ontwikkeling”. De vier pijlers die het jeugdplan moet dragen en stimuleren zijn:

1. Het bestuur
2. Trainers
3. Coaches
4. Ouders

Zij vormen het fundament voor het jeugdbeleid, maar vooral voor de ontwikkeling en het (spel)plezier. Iedereen is er bij betrokken en dient binnen zijn of haar kader hieraan bij te dragen. In de volgende hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de rol van het bestuur, de trainer, de coach en de ouders.

 

4.1 De rol van het bestuur

De organisatiestructuur van SV VOS is als volgt georganiseerd:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Technische commissie
Jeugdcoördinator/jeugdzaken
Trainers/coaches

Daarnaast zijn er nog andere belangrijke onderdelen zoals de wedstrijdsecretaris, de scheidsrechtscommissie, de ledenadministratie, de activiteitencommissie, kantinebeheer, sponsorcommissie, websitebeheer en klaverjas. Nog niet voor alle onderdelen zijn er genoeg vrijwilligers waardoor niet alle onderdelen goed van de grond komen.

 

4.1.1 Taken en bevoegdheden afdeling

Hieronder worden kort de taken en bevoegdheden van de functies weergegeven die het meest zijn betrokken bij de afdeling jeugd.

Technische commissie: eindverantwoordelijk voor de jeugdopleiding en uitvoering  jeugdvisie. Verantwoordelijk voor teamindelingen, indeling trainers en coaches en trainingsschema’s.

Daarnaast helpt deze cie bij de opzet van trainingen, het begeleiden van trainers en coaches en verzorgt de oefenstof in lijn met het technisch en tactisch beleidsplan.

Jeugdcoördinator/jeugdzaken: eindverantwoordelijk voor de jeugdopleiding en uitvoering jeugdvisie. Verantwoordelijk voor teamindelingen, indeling trainers en coaches. Daarnaast eerste contactpersoon voor coaches, trainers en ouders van betrokken teams. Tevens regelt zij de randzaken rondom (wijzigingen) wedstrijden en trainingen.

Tevens zorgen de jeugdcoördinator en de technische commissie voor het organiseren van bijeenkomsten (tweemaal per jaar) met trainers en coaches over het technisch en tactisch beleid en de teamindeling. Daarbij wordt tijdens deze bijeenkomsten geëvalueerd.

Indien nodig kunnen er ook bijeenkomsten met ouders worden georganiseerd. Het ene overleg is per team en het andere overleg is een algemene ouderavond. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er geëvalueerd, gesproken over het technisch en tactisch beleid, maar ook trends en ontwikkelingen op het gebied van de sport en de bond kunnen worden besproken.

 

4.2 De rol van de trainers en coaches

De coach is verantwoordelijk voor de coaching van het team. Hij/zij begeleidt spelers-speelsters in tactisch en technisch opzicht tijdens de wedstrijd. Daarnaast regelt hij/zij alle randzaken rondom het team en voorziet het team en de ouders van alle informatie.

De trainer is verantwoordelijk voor de technisch en tactisch ontwikkeling van spelers/speelsters en het team in het geheel. En tevens is hij/zij (mede-)verantwoordelijk voor de opzet en invulling van de training.

 

4.3 De rol van ouders

Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind. Zij hebben vele taken om de ontwikkeling van hun kind in de sport in goede banen te leiden. Een ouder is een rolmodel, toeschouwer, supporter, ondersteuner en natuurlijk opvoeder. Het is daarom van belang om bewust te zijn van de onderstaande punten en deze ook uit te dragen:

 • Respecteer de mening/beslissingen van trainers, coaches en scheidsrechters en breng dit respect over.
 • Zorg voor goed contact met trainers, coaches en het bestuur. Vraag hun eventueel na de wedstrijd of training om uitleg van beslissingen.
 • Moedig niet alleen resultaat aan, maar ook inzet en inspanning. Ontwikkeling van het kind is niet alleen terug te zien in gewonnen wedstrijden of het aantal doelpunten, maar het zit ook in zaken als inzet, goed verdedigen, plezier et cetera.
 • Moedig iedereen aan, zowel je eigen kind, het hele team als af en toe de tegenstander. Blijf hierbij positief.
 • Sta open voor de verbeterpunten op het gebied van gedrag en prestaties van je kind. Uiteraard dient dit gegrond te zijn en er is ook zeker ruimte om hierover te praten.
 • Stimuleer en motiveer je kind op ieder vlak (trainingsopkomst, wedstrijdmentaliteit, samenspel et cetera).
 • Geef je kind tijdens de wedstrijd geen aanwijzingen. Hier is de coach voor en het brengt het kind in verwarring.
 • Sta open voor een dialoog en geef onduidelijkheden, verbeterpunten et cetera meteen aan bij de desbetreffende persoon.
 • Houd er rekening mee dat we te maken hebben met vrijwilligers, deze mensen doen het ook voor hun plezier.

 

5. Leeftijdskenmerken, karakteristieken en focuspunten jeugd

5.1 Leeftijdsindeling

Iedere speler/speelster zit maximaal twee jaar in een leeftijdscategorie (m.u.v. de dispensatiespeelsters).

Het NHV probeert hiermee de lichamelijke en leeftijdsverschillen tussen de spelers/speelsters zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast heeft deze indeling als doel om het plezier te vergroten en de ontwikkeling te versnellen.

Tabel 1: Leeftijdsindeling NHV

Categorie                               Leeftijd           

Senioren                                 19 jaar en ouder

A-jeugd                                   17 en 18 jaar

B-jeugd                                   15 en 16 jaar

C-jeugd                                  13 en 14 jaar

D-jeugd                                  11 en 12 jaar

E-jeugd                                   9 en 10 jaar

F-jeugd                                   7 en 8 jaar

Kabouters (H-jeugd)              6 jaar en jonger

 

5.2 Focuspunten per leeftijdscategorie

Per leeftijdscategorie worden de focuspunten uitgelicht. De focuspunten dienen als leidraad voor de trainingen en de wedstrijden. Per categorie worden de exacte focuspunten omschreven met als doel om dit te verwezenlijken in deze fase. Uiteraard is dit een ideaalbeeld, daarom worden de focuspunten toegespitst op het niveau van de speelster en het team. De focuspunten zijn gebaseerd op onze visie, regels van het NHV en literatuur van het NHV. Voor iedere leeftijdscategorie geldt dat SV VOS volgens de speelregels van het NHV de trainingen opzet en de wedstrijden speelt.

 

5.2.1. Kabouters en F-jeugd

Momenteel trainen de kabouters en de speelsters/spelers van de F-jeugd samen. Bij ons ligt de focus in deze categorie dan ook op het spelenderwijs ontwikkelen van motorische en atletische vaardigheden. Ook wordt er eind F-jeugd al een begin gemaakt met bepaalde technieken, zoals passeren en sprongschot. Alles wordt in grove vorm geoefend. De speelsters hebben nog geen vaste positie en er is geen vaste keeper. Veel doordraaien qua posities.

FOCUSPUNTEN

 Ontwikkelen motorische en atletische vaardigheden

 Algemene basisvaardigheden trainen in de onbewuste vorm

 Trainingen in spelvormen (kabouters en eerste jaar F-jeugd)

 

5.2.2. E-jeugd

In de dekking wordt offensief verdedigd of in een 2-3 dekking. In de E-jeugd worden de basisvaardigheden van de handbal verder ontwikkeld. Halverwege het eerste jaar E-jeugd moeten de strekworp, het loopschot en sprongschot volledig onder de knie zijn. Daarnaast moeten de speelsters leren bewegen met en zonder bal. Ook hier geldt: geen vaste keepers en geen vaste positie. Veel doordraaien qua posities.

FOCUSPUNTEN

 Verder ontwikkelen basishandbalvaardigheden

 Ontwikkeling lichaamshouding

 Bewegen met en zonder bal

 Ontwikkelen en optimaliseren werptechnieken

 

5.2.3. D-jeugd

Bij de D-jeugd ligt de nadruk op de individuele ontwikkeling van de speelster/speler. Met name op technisch gebied, schottechnieken, passeervormen, schijnbewegingen.

Ook ligt de focus op het verdedigen en dienen de speelsters/spelers alles aanvalsgericht (naar voren) uit voeren.

Hier wordt gestart met specifieke keeperstraining. Bij de D-jeugd mogen er vaste keepers zijn en de veldspelers moeten zich op alle posities blijven ontwikkelen.

FOCUSPUNTEN

 Verder ontwikkelingen basishandbalvaardigheden en lichaamshouding

 Individuele ontwikkeling (met name op technisch gebied)

 Aanvalsgericht, oplossing naar voren

 Verdediging (contact maken)

 Bewegen en in starten met en zonder bal

 

5.2.4. C-jeugd

Bij de C-jeugd ligt de focus op de individuele techniek van de speelster/speler. Technieken herhalen, verbeteren en inslijpen. Het correct uitvoeren van de technieken vergt veel aandacht en correcties. Ook ligt de nadruk bij de C-jeugd op de omschakeling van de verdediging naar aanval en dient er meer dynamiek in het aanvalsspel te komen. Hierbij hoort ook het binden van de verdediging. Tot slot bevat een C-team vaste keepers en worden de speelsters/spelers gespecialiseerd op minimaal twee posities.

FOCUSPUNTEN

 Individuele techniek

 1e fase

 Dynamiek aanvalsspel en binden verdediging

 Specialisatie op minimaal twee posities

 

5.2.5. B-jeugd

Bij de B-jeugd wordt er nog steeds getraind op de individuele ontwikkeling van de speelster/speler, maar de focus komt ook meer te liggen op de tactische ontwikkelingen in teamverband. Er wordt meer getraind op tactische concepten en het nemen van beslissingen. Iedere speelster/speler moet inzien in welke keuzes zij/hij heeft in een spelsituatie en wat op welk moment de juiste keuze is. De oefeningen worden meer in groepsverband geoefend en ook meer wedstrijdgericht. Hierbij is er naast aandacht voor de 1e fase nu ook volop aandacht voor de 2e fase. Daarnaast is het bij deze leeftijdsgroep belangrijk om de mentale ontwikkeling te ondersteunen en te trainen op conditie en kracht.

FOCUSPUNTEN

 Tactische ontwikkeling (aanvallend en verdedigend)

 Trainen op beslissingen/keuzemomenten

 2e fase

 Omschakeling aanvallende en verdedigende fases

 Mentale ontwikkeling, kracht en conditie

 

5.2.6. A-jeugd

De A-jeugd is de laatste stap naar de senioren. De speelsters Spelers worden nog steeds getraind en

gecoacht op de techniek, maar de focus ligt op het aanleren van de tactische concepten. De tactische concepten dienen aan te sluiten bij de senioren. Daarnaast worden de verschillende fases van het handbal verder uitgewerkt en ontwikkeld. De speelsters moeten zich verder specialiseren in hun posities en zich ontwikkelen op het gebied van kracht en conditie. Ook blijft bij het deze leeftijdscategorie belangrijk om de mentale ontwikkeling te ondersteunen.

FOCUSPUNTEN

 Ontwikkelen tactische concepten (verdedigend en aanvallend), deze concepten dienen aan te sluiten bij de senioren

 Mentale ontwikkeling, kracht en conditie

 3e en 4e fase

 Specialiseren

 

6. Overige zaken

6.1 Teamindeling

De teamindeling wordt bepaald door de technische commissie, de jeugdcoördinator en de trainers en coaches. Hierin is, indien noodzakelijk, de stem van de technische commissie en de jeugdcoördinator leidend. Vanaf de C jeugd zal er geselecteerd worden. Het selecteren zal gebeuren door de technische commissie, de jeugdcoördinator en de trainers. Het selecteren van speelsters/spelers voor de senioren gebeurt door de hoofdtrainer.

De teamindeling wordt in het voorjaar opgesteld en als doel is gesteld om de teamindelingen voor de zomerstop bekend te maken. Bij het opstellen van de teamindelingen wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden binnen de afdelingen en de kenmerken van de individuele speelsters. Ook wordt er met de volgende punten rekening gehouden:

 • Regels NHV
 • Individuele technische vaardigheden
 • Tactische vaardigheden
 • Mentale weerbaarheid
 • Houding in team (t.o.v. medespelers en begeleiding)
 • Trainingsopkomst en motivatie

Dit zijn tevens aandachtspunten om op te selecteren.

Hoog in het vaandel bij de teamindeling staat de individuele ontwikkeling, het plezier en de speeltijd. Als vereniging zijn dit belangrijke pijlers en wij willen een ieder een gelijkwaardige hoeveelheid speeltijd bieden. Het kan soms voorkomen dat een speelster minder speelt in een wedstrijd. Wij verwachten van de coach te allen tijde een nadere uitleg richting de speelster en het team waarom de desbetreffende speelster minder heeft gespeeld.

 

6.2 Trainingen

Trainen is het belangrijkste onderdeel van handbal, maar is ook onlosmakelijk verbonden aan de persoonlijke ontwikkeling van de speelster. Als SV VOS willen wij zoveel als mogelijk ons conformeren aan de volgende trainingsuren per leeftijdscategorie.

Team                          Aantal uren/week       Opmerking

A-jeugd                       2                                 Indien mogelijk het aantal uren verhogen naar 4

B-jeugd                       2                                 Indien mogelijk het aantal uren verhogen naar 4

C-jeugd                       2

D-jeugd                       2

E-jeugd                       2

F-jeugd                       1,5

Kabouters                   1

 

Opbouw trainingen

Er wordt voor een periode van acht weken iedere keer een trainingsschema opgesteld. Hierin worden de doelstellingen en thema’s voor deze periode opgesteld. Dit is gebaseerd op de focuspunten van de leeftijdscategorie, de ervaringen en zienswijze van de trainer(s), coache(s) en de technische commissie. Tevens zijn dit punten om op te coachen en de trainers en coaches hebben een leidraad en handvaten.

De trainingen hebben altijd een vaste opbouw:

1. Beginspel/beginoefening

2. Thema 1

3. Thema 2

4. Eindspel/eindoefening

 

Het thema is bijvoorbeeld sprongschot. De oefeningen worden altijd van makkelijk naar moeilijk opgebouwd en iedere keer uitgebreid. Uiteraard kunnen oefeningen tijdens de trainingen worden aangepast, omdat de trainer ervaart dat de oefening te moeilijk of te makkelijk is. Alles hangt van afstemming af: afstemming met het niveau van de speelsters, de wedstrijden en de focuspunten.

Wisselwerking tussen de coach en de trainer

Indien de trainer niet de coach is van het team, wordt van de trainer verwacht dat hij/zij contact onderhoudt met de coach en af en toe wedstrijden van het team bezoekt. Het is belangrijk dat de trainingen en de coachingspunten op elkaar aansluiten en eveneens aansluiten bij de doelstellingen en focuspunten van het team.

 

6.3 Externe scholing

Externe scholing en andere initiatieven, zoals de Handbalschool Amstelland, worden door de vereniging ondersteund. Wij ondersteunen en stimuleren iedere vorm van talentontwikkeling. Deze initiatieven betekenen voor de betreffende speelster/speler extra trainingsuren die zij in haar/zijn eigen tijd kan uitvoeren. Het is geen vervanging van een training bij de eigen vereniging.

 

6.4 Spelregelkennis en respect voor de scheidsrechter

Het kennen van spelregels en respect hebben voor de scheidsrechter zijn ook belangrijk onderdelen van het handbalspel. Wij vinden het belangrijk dat vanaf de kabouters al wordt begonnen met het leren van de spelregels in grove vorm. Bij ieder jeugdteam worden de spelregels aangeleerd en de speelsters worden op de regels gewezen. Ook dienen alle speelsters de beslissingen van de scheidsrechters te respecteren en dienen ze respect te hebben voor de scheidsrechter. Dit zijn vrijwilligers en zonder hen is handballen niet mogelijk.

Daarnaast kan er vanaf de C-jeugd ook worden gestart met de opleiding tot jeugdscheidsrechter (HS1). Dit wordt door de vereniging aangeboden en bekostigd. Op deze manier dragen zij een steentje bij als vrijwilliger, leren ze de spelregels kennen, en leren ze ook kijken door de bril van een scheidsrechter. Ze worden tevens al voorbereid op het fluiten, aangezien seniorenleden binnen de vereniging jeugdwedstrijden moeten fluiten. De speelsters fluiten als duo en worden begeleid door een senioren lid. Vanuit het NHV is het verplicht om vanaf de A-jeugd een spelregeltoets met een positief resultaat af te ronden (Handbalmasterz). Dit geldt ook voor de trainers en coaches van teams vanaf de A-jeugd.

 

6.5 Ontwikkelmogelijkheden voor trainers en coaches

Trainers en coaches zijn de spil in de ontwikkeling van de speelster en onmisbaar binnen de vereniging. Zij zijn niet alleen belangrijk in de ontwikkeling van het handbalspel van een speelster, maar zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling op het mentale en sociale vlak. Uiteraard krijgen de trainers en coaches veel begeleiding en handvatten vanuit het bestuur. Ook zij worden uitgedaagd en gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Dit wordt op de volgende manieren gedaan/aangeboden:

 Interne coaching en begeleiding van de technische commissie bij wedstrijden en trainingen

 Kennisoverdracht en persoonlijke ontwikkeling door middel van interne trainingen en demotrainingen

 Digitaal platform. Hierin staan theorieën, voorbeeldtrainingen en ander relevant materiaal. Ook biedt dit de mogelijkheid om onderling ideeën en trainingen uit te wisselen

 Volgen van bijscholingen, clinics en opleidingen

Postadres
 • Vos Handbal
  Dennenlaan 162
  1161 CV Zwanenburg
 • NL68RABO0118301292
 • RABONL2U
 • 40597267
Speellocaties

Buiten speel locatie

Buitenveld van s.v V.O.S.: ingang Venenweg t/o 43 1161 AK Zwanenburg

Binnen speel locatie

Sporthal de Sporthoeve van s.s. V.O.S.: Sporthoeve Snelliuslaan 1, 1171 CZ, Badhoevendorp