Privacy overeenkomst

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

 

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door SV VOS en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar SV VOS op haar website en in haar mailingen naar verwijst. SV VOS adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

 

Identiteit SV VOS

SV VOS is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege SV VOS.

SV VOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40597267]. SV VOS is gevestigd Multiveld Venenweg te Zwanenburg, en bereikbaar via het e-mailadres sv.vos@hotmail.com.

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

SV VOS kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

SV VOS kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van SV VOS, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SV VOS verstrekt. SV VOS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens - zoals door jouw verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Betalings- en factuurgegevens - indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.


Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
SV VOS gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van lidmaatschap handbalvereniging SV VOS en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor:

Het innen van de contributie via Club Collect; Het aanmelden bij de Nederlandse Handbal Vereniging (NHV); Nieuwsbrief vanuit SV VOS; De leden- en vrijwilligersadministratie van SV VOS voor de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Cookies

SV VOS maakt geen gebruik van Cookies.

 

Social media

Op onze website kun je informatie vinden gerelateerd tot onze handbalvereniging. Foto’s worden alleen gepubliceerd mits akkoord bij inschrijving..

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

SV VOS bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat SV VOS over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres sv.vos@hotmail.com kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door SV VOS, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. SV Vos zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan SV VOS of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

SV VOS neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met SV VOS via sv.vos@hotmail.com.

 

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop SV VOS omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via sv.vos@hotmail.com.

Postadres
 • Vos Handbal
  Dennenlaan 162
  1161 CV Zwanenburg
 • NL68RABO0118301292
 • RABONL2U
 • 40597267
Speellocaties

Buiten speel locatie

Buitenveld van s.v V.O.S.: ingang Venenweg t/o 43 1161 AK Zwanenburg

Binnen speel locatie

Sporthal de Sporthoeve van s.s. V.O.S.: Sporthoeve Snelliuslaan 1, 1171 CZ, Badhoevendorp