Notulen Jaarvergadering 24-9-2014

20 november 2014

Handbalvereniging Voor Ontspanning Sport

Correspondentieadres:

IJweg 48

1161 GB Zwanenburg                                                                      

Telefoon        : 06-12085203

Rabobank      : IBAN:NL68RABO0118301292

 Voorzitter     : Leo Vermin

Secretaris      : Paula de Wit

Penningmr.  : Nanda Farenhorst

                                              

 

 

Notulen Jaarvergadering  SV VOS                          2013-2014                                                                              

woensdag 24 september 2014, 20:00 uur

 

Notulist:                                                Simone Vredeveld

Aanwezig:                                             21 leden en 6 bestuursleden

Afgemeld:                                            10 leden

 

 

1.Opening

Paula opent de vergadering met de mededeling dat voorzitter Leo Vermin ziek is. Zij zal de vergadering voorzitten.

Er wordt stilgestaan bij het verlies van 3 VOS leden; Chrisje van Opzeeland (moeder van Indy), Rob van Eindthoven en Klaas van Berkel. Groot verlies voor de vereniging.

Gelukkig heeft VOS heel veel enthousiaste vrijwilligers, dit is wel gebleken voor en tijdens de sponsoractie van de lokale winkeliers.

Linda Otten wordt in het zonnetje gezet en bedankt voor haar inzet als trainer alle jaren d.m.v. een bloemetje. Helaas moet zij hiermee stoppen vanwege een schouderblessure.

Ria Hoohenkerk wordt ook in het zonnetje gezet vanwege haar 50 jarig jubileum.  André van Duin (Bart Juwett) kwam speciaal om Ria te verassen. Er hangt een prachtig bord op het Vossennest “Ria Hoohenkerkpad”. Natuurlijk mochten de bloemen hierbij niet ontbreken.

 

2.Mededelingen/Ingezonden stukken

Geen ingezonden stukken.

 

Mededeling van de secretaris:Handbalmasterz; dit is een spelregeltest die verplicht wordt vanaf de B-jeugd m.i.v. 1 juli 2015. Meer informatie via de site www.handbalmasterz.nl

 

3. Verkiezing bestuur

Leo Vermin is vorig jaar tijdelijk aangesteld als voorzitter, maar zijn taak mag en kan overgenomen worden. Jos Weel biedt aan om voorlopig de taken als voorzitter op zich te nemen. In principe voor een jaar.

 

4. Notulen jaarvergadering 2012-2013

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de jaarvergadering seizoen 2012-2013.

 

5. Algemeen jaarverslag seizoen 2013-2014

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag seizoen 2013-2014. Paula kijkt kort terug op een paar bijzondere evenementen zoals de Scholendag tijdens de feestweek van Zwanenburg in mei. De Grote Clubactie waar € 240,00 is opgehaald. De samenwerking met DSG en het succesvolle Jeugdkamp.

Bijzonder dit jaar was natuurlijk de sponsoractie. Hiermee heeft VOS € 1.246,50 opgehaald en door de ludieke actie nog eens €200,00.

 

 

 

6.Financieel verslag penningmeester seizoen 2013-2014

Nanda maakt de opmerking dat we minder leden hebben dit jaar.

 

De penningmeester licht de begroting kort toe en eindigt dat er een klein positief resultaat is behaald.

Wat opgevallen is dat de nota van Essent erg hoog was. Waarschijnlijk zijn er verkeerde gas meterstand opgegeven. Vanaf nu wordt dit maandelijks bijgehouden.

 

De vloer in de keuken is stuk en de ketel moet worden nagekeken.

 

Nanda komt met het voorstel voor een contributie verhoging (hierop wordt later teruggekomen met een stemming) en tevens formulieren voor een automatische incasso.

 

Vragen / opmerkingen leden:

 • Joyce Olsthoorn komt met een tip dat er voor jeugdleden een Verenigins Subsidie bestaat: VOS (Verenigins Ondersteuning Subsidie).
 • Jos Weel:
 • Vraagt naar de post debiteuren. De afrekening met DSG en het bedrag van de Sponsoractie was bij het opmaken van het jaarverslag nog niet binnen. Vandaar dat deze als post debiteuren op de balans staan.
 • Post “Nog te ontvangen contributie”? Dit is oud zeer van leden die nog niet betaald hebben.
 • Is de energie jaarafrekening gecontroleerd met de meterstand? Ja
 • Merkt op dat er een groot verschil zit bij de Klaverjas. Dat klopt er zit een stuk van de afrekening van 2012-2013 in 2013-2014 ivm het te laat afsluiten van de Klaverjas.

 

 • Rocco:Vraag over de telefoonkosten en Buma Stemra. Nanda geeft aan dat er diverse malen naar Buma Stemra is gebeld, maar dat hier niets aan gedaan kan worden. Telefonisch moet VOS bereikbaar zijn.
 • Bart Juwett: Tipje om alles aan geluids apparatuur weg te halen en alleen het omroepsysteem te laten staan. Als we niet betalen komen ze vanzelf een keertje kijken en dan zien ze dat we niets gebruiken.

 

Contributievoorstel:

Alle aanwezige leden stemmen in met de verhoging conform het contributie voorstel.

 • Er is gekeken naar de contributie van DSG ivm de verhoging wel door te voeren bij de jeugd, maar bij de senioren niet. Eigenlijk zitten de senioren al erg hoog en is daarom besloten om alleen bij de jeugd de verhoging door te voeren.
 • De ouders van de jeugdleden kunnen navraag doen bij hun zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.
 • Jos Weel vraagt of de Sponsoractie volgend jaar weer is. Inprincipe wel de komende 5 jaar, maar de verenigingen zullen wisselen. Hiervoor komt een loting. VOS zit er in principe volgende jaar wel weer bij.
 • Jos Weel vraagt hoe het jeugdkamp bekostigd word. De leden betalen € 70,00 euro en dit is aangevuld met oa de sponsorloop etc.

 

7. Verslag kascontrole 2013-2014

Esmé & Shirley hebben op 18 september de kascontrole uitgevoerd en deze is akkoord.

 

8. Vaststellen nieuwe kascontrole commissie

Volgend jaar zullen Shirley en Pauli (moeder van Marloes) de kascontrole uitvoeren.

 

9. Vaststellen van de begroting en 10. Vaststellen contributie seizoen 2014-2015

Zie Contributievoorstel

 

 

 

 

 

 

 

11. Samenwerking DSG

Over het algemeen is de samenwerking met DSG goed. We hebben elkaar nodig, zeker de combi teams. Voorlopig wordt dit seizoen de samenwerking dus voortgezet.

 

 • Ruud vraagt hoe het zit met  de huren van de hallen, dit verschilt nogal.

We huren voor de wedstrijden de Sporthoeve voor 22 uur en de Callandhal voor 68 uur. Het huren van de Calandhal is goedkoper.

De Scheidsrechters dienen ook in de Callandhal te fluiten

 • Kitty: Hoe is de reactie vanuit DSG over onze beslissing om geen fusie met DSG aan te gaan, maar de samenwerking voort te zetten. In eerste instantie was DSG teleurgesteld , maar later zijn ze wel bijgetrokken. Dit komt mede omdat DSG mag blijven op hun stek, eerder was er sprake van het verdwijnen van DSG uit Sloten.
 • Martijn: Krijgen de combi teams ook een trainingspak? Ja alle spelers krijgen een pak. De D-jeugd heeft als enig team nog geen sponsor.

 

12. De toekomst van sv VOS

Paula en Kitty presenteren “de verhuizen naar Zwanenburg VVZ”. Prachtige presentatie, de aanwezige mensen waren onder de indruk. Het is een mooie, duidelijke presentatie.

 

 • Er moet een sponsorcommissie opgezet worden. Gevraagd word of er mensen zijn die hierin willen plaatsnemen en wie het voortouw wilt nemen. Zonder een naam te noemen weet Nanda eventueel iemand die het voortouw wilt nemen. Kitty v. Opzeeland, Sanne Knook en Jacobien Maas willen plaatsnemen in de commissie.

 

De verhuiscommissie bestaat uit:

Kitty van Opzeeland

Guido ten Hoopen

Dennis den Blanken

Niels Hofman

Linda Otten

Gerko van Beem

Joyce Olsthoorn

Paula de Wit

 

Met medewerking/ondersteuning van Sport Service Haarlemmermeer, Gemeente Haarlemmermeer en  Jogg.

 

Het plan voor de verhuizing is gemaakt, maar dit kan alleen gerealiseerd worden als alle leden hun schouders eronder zetten.

De presentatie wordt eerdaags gehouden voor het bestuur van VVZ en daarna aan de leden van VVZ.

We moeten proberen zoveel mogelijk leden van VVZ te laten stemmen. Dit is heel belangrijk.

 

 • Rocco vraagt naar de samenwerking met DSG wanneer we naar Zwanenburg gaan. Het betreft dan vooral de combiteams. Dit is nog niet aan de leden van DSG door het bestuur van DSG voorgelegd, maar ze mogen uiteraard mee.
 • Jos Weel vraagt hoe het zit met de Klaverjas. Daar is natuurlijk over nagedacht. Er komt vast en zeker een mooie plek om de Klaverjas voort te zetten.  De Klaverjasclub wordt in het verhuis verhaal niet vergeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. De Rondvraag

 • Paulie: Verzoek om de activiteiten binnen de vereniging eerder kenbaar te maken. Het gebeurt te vaak dat er op het laatste moment een uitnodiging komt en dat is vaak te kort dag.
 • Kitty: Er moet gewerkt worden aan de website. Yvette en Esmé zijn hier druk mee bezig. De website wordt kostenloos gemoderniseerd door Brattpack.
 • Ria: Ergert  zich enorm aan de rommel/troep op maandagavond Klaverjas avond. Zij verzoekt één ieder de kantine schoon achter te laten.

Anja heeft in de zomervakantie de intentie gehad om alles op te ruimen, maar door omstandigheden is dit niet gelukt. Binnen 2 weken is het opgeruimd.

 • Klaas van Berkel deed iedere 2 weken de vuilnisbakken, wie doet dit nu? De vader van Linda Otten doet dit en ook het papier etc.
 • Het Oud Papier moet meer gepromoot worden, misschien iets voor op de website. Esmé gaat een oproep op Facebook zetten.
 • Het groen rondom het veld moet nodig gesnoeid worden, tevens is de lamp bij de speeltuin stuk. Joyce neemt het mee als zij haar afspraak heeft met de Gemeente.
 • Ruud ergert zich aan de toiletgroepen. Ze zijn vaak smerig. Verzoek om vaker schoon te maken. Dit hoort bij de kantinedienst. De volgende afspraken maken t.b.v. kantine dienst:

 -Toiletten schoon

- Lichten uit

- Kachel uit

- Deur op slot

- Alles netjes achterlaten

 

Het laatst spelende team zorgt dat de kleedkamers netjes en schoon achterblijven.

 

 • Bart merkt op dat het mooie nieuwe bord “Ria Hoohenkerkad” wel steviger vastgemaakt moet worden. Ruud zal hiervoor zorgdragen.
 • Rocco merkt op dat het veld mankementen vertoont. Er zitten bobbels in het veld. Joyce neemt dit mee bij haar afspraak met de Gemeente.
 • Rocco merkt op dat het “spullenhok” levensgevaarlijk is. De vloer is erg onbetrouwbaar.

De nodige spullen moeten worden uitgezocht en weggegooid. Rocco, Annemiek en Anja gaan hiervoor zorgdragen. Rocco regelt een container.

 • Sanne wil het voortouw nemen bij de opzet van de sponsorcommissie.
 • Anja merkt op dat er heel weinig mensen op deze ALV zijn.  Dit maakt het enthousiast maken voor vrijwilligers voor de verhuizing naar Zwanenburg erg moeilijk. Er zijn te weinig mensen om de verhuizing naar Zwanenburg te promoten.

Afgesproken wordt dat alle coaches hun teamleden aanspreken op de hulp voor de verhuizing.

 

14. Afsluiting

Paula bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.